Automatické odluhy otevřených okruhů

Vodní chladicí okruhy, kde chlad je získáván z výparného tepla vody v chladicí věži se vyznačují tím, že dochází k zahuštování cirkulující chladicí vody. Pokud by se takový chladicí okruh neodluhoval, došlo by k tak vysokému zahuštění cirkulující chladicí vody, že by došlo k překročení rozpustnosti solí přítomných v chladicí vodě a jejich vysrážení ve formě inkrustů. Velikost odluhu se orientačně určuje tak, že velikost odluhu se pokládá za rovný velikosti odparu. Při dodržení tohoto pravidla dojde v chladicím okruhu k nárůstu solnosti cirkulující vody na dvojnásobek solnosti vody dopouštěcí. Například činí-li odpar na chladicí věži 1 l/s, nastavuje se odluh rovněž na 1 l/s a průtok dopouštěcí vody na chladicí věž pak činí 2 l/s.

Chemické složení dopouštěcí vody je značně proměnlivé v závislosti na příslušné lokalitě. Při instalaci chlazení v oblastech s nízkou solností a nízkou tvrdostí vody je pravidlo dvojnásobného zahuštění cirkulující chladicí vody oproti vodě dopouštěcí poměrně přísné kriterium. Na základě rozboru dopouštěcí vody lze doporučit bezpečný stupeň zahuštění, aniž by vzniklo nebezpečí tvorby inkrustace chladicí věže.

Při provozu chladicích věží používaných pro chlazení klimatizačních jednotek je konstantní nastavení odluhu chladicí věže nehospodárné, neboť velikost odluhu se nastavuje fixně na průtok odpovídající nominálnímu chladicímu výkonu věže. V obdobích, kdy počasí nedosahuje extremních teplot se chladicí výkon věže využívá v menší míře, odpar je potom mnohem nižší než nastavený odluh, nedosahuje se ani dvojnásobného zahuštění.

Cena vody používané pro dopouštění otevřených chladicích okruhů je velmi proměnlivá a závislá na lokalitě. Je-li používána voda pitná, její cena se v současné době pohybuje mezi 30 - 40,- Kč/m3. Velmi často se do dopouštěcí vody používají různé chemikálie, které potlačují korozi či inkrustaci chladicí věže, případně biocidy pro potlačení tvorby a růstu řas v chladicích věžích. Při používání těchto chemikálií narůstá ceny m3 dopouštěcí vody řádově o 10,- Kč/m3. Je-li kombinována pitná voda s těmito chemikáliemi, lze dosáhnout na cenu 1 m3 dopouštěcí vody cca až 50,- Kč/m3.

Automatické odluhovací zařízení funguje na následujícím principu: Zařízení kontinuelně monitoruje významné fyzikálně-chemické parametry cirkulující vody a při dosažení limitních hodnot těchto parametrů zajistí vypouštění zahuštěné cirkulující vody. Před instalací tohoto zařízení se nejprve realizuje fyzikálně-chemický rozbor dopouštěcí vody a stanoví se kritické parametry, jejichž překročení by znamenalo riziko tvorby inkrustace chladicí věže. Automatické odluhovaní pak kontinuelně monitoruje vybraný kritický parametr. Po jeho dosažení otevře odluhovací automatickou armaturu a začne vypouštět zahuštěnou cirkulující vodu. Současně s tím dojde k dopouštění chladicího okruhu čerstvou dopouštěcí vodou a tím i dojde k snížení hodnoty monitorovaného parametru. Po snížení tohoto parametru pod příslušnou nastavenou hodnotu dojde k uzavření odluhovací armatury.

Pokud budeme uvažovat při zavedení řízeného odluhu úsporu dopouštěcí vody ve výši 20 % pak při velikosti odluhu 1 l/s (3,6 m3/hod) provozu 24/24 hod a ceně dopouštěcí vody 30,- Kč/m3 získáme za jeden den provozu automatického odluhu následující úsporu na provozních nákladech:

3,6*24*30*0,2 = 518,4 Kč

Při ceně odluhovacího zařízení 25.000,- Kč + 22 % DPH = 30.500,- Kč je návratnost tohoto zařízení 61 provozních dní.
Automatické odluhovací zařízení na základě provedeného fyzikálně-chemického rozboru dopouštěcí vody navrhuje, dodává, instaluje, seřizuje a servisuje naše firma. Výrobě tohoto zařízení předcházel technologický a technický vývoj, konstrukce a zkušební provoz několika prototypů

Postup pro realizaci

  1. Provozovatel nebo projektant chlazení nebo investor projeví zájem
  2. Provozovatel, projektant, investor či dodavatel po dohodě provede odběr vzorku dopouštěcí vody a udá tepelný výkon a typ chadicí věže
  3. Dodavatel zajistí fyzikálně-chemický rozbor odebraného vzorku vody porovná jej s limitními parametry příslušné chladicí věže
  4. Na základě tohoto porovnání se stanoví limitní parametry odluhování, navrhne se příslušné zařízení, zpřesní se cenová nabídka
  5. Po odsouhlasení cenové nabídky vystaví objednatel objednávku
  6. Dodavatel zařízení dodá, instaluje a nastaví příslušné provozní parametry
  7. V průběhu zkušebního provozu dodavatel kontroluje složení dopouštěcí a cirkulující chladicí vody, případně provede korekci nastavených provozních parametrů

Váš partner pro realizaci

AQUA Cleer s.r.o.
Lužická 5
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel/fax: 222 520 521
E-mail: aquacleer@aquacleer.cz, berger.jiri@volny.cz

Referenční instalace

INA Kysuca, Kysucké Nové Mesto, Slovensko
Danone Benešov
Hettich Ždár nad Sázavou
Terosil, Rožnov pod Radhoštěm
Zastupitelský úřad Berlín

AQUA Cleer.cz ~ Služby a zařízení ~ Automatické odluhy otevřených okruhů

Máte-li technické problémy se stránkami, kontaktujte webmastera.